قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

عملکرد کمیته ها و کمیسیون های مختلف سازمان را می توانید به صورت جداگانه بر روی لینک های ذیل مشاهده فرمائید.

 

عملکرد کمیسیون تخصصی مکانیک و کمیته های تخصصی گاز و آبفا

عملکرد کمیته نشریات

عملکرد کمیسیون تخصصی شهرسازی

عملکرد کمیسیون تخصصی برق

عملکرد کمیسیون تخصصی سازه

عملکرد کمیته نظارت مضاعف

عملکرد کمیسیون تخصصی معماری

عملکرد کمیته رفاهی ورزشی