اعضاء کمیته انرژی و مصالح استاندارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

مهندس حامد پاسبانی

۲

مهندس پویا ناصریان

۳

دکتر سید احسان حبیبی

۴

مهندس حمیدرضا معصومی

۵

مهندس سیدمصطفی هاشمی