قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

از این پس می بایست جهت صدور پروانه های اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر طراحی، از طریق سامانه سپامک وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

مراحل صدور پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر طراحی:

مرحله 1: ورود به درگاه ملی مجوزها و اخذ کد رهگیری

فیلم آموزش ثبت درخواست متقاضیان صدور پروانه اشتغال بکار اشخاص حقیقی و حقوقی

لینک ورود به درگاه ملی مجوزها

 

مرحله 2: ورود به سامانه سپامک و ثبت درخواست

فیلم آموزش ثبت و تکمیل درخواست صدور پروانه مهندسی توسط متقاضی در سامانه سپامک

لینک ورود به سامانه سپامک