محور های پژوهش مورد تأییدگروه تخصصی برق

1_بررسی راهکارهای ایجاد قابلیت تأمین انرژی ساختمان از شیوه سنتی به شیوه خود تأمین(انرژهای نو)

2_شناسایی نقاط بحرانی ایجاد تلفات انرژی الکتریکی در ساختمان های مسکونی و ارائه راهکار

3_تدوین برنامه جامع حساس سازی ساختمان ها براساس اصول پدافند غیرعامل

4_شناسایی راهکارهای بهره ور افزایش شاخص های ایمنی فردی در اجرای تأسیسات الکتریکی