نامه به شماره ۳۴/۰۰۰/۶۷۱۴  شرکت گاز استان بوشهر

کلیپ آموزشی نحوه تعیین مختصات جغرافیایی با استفاده از تلفن همراه جهت درج در ویرایش جدید تأییدیه سیستم لوله کشی گاز داخلی ساختمان (فرم شماره ۴)