به اطلاع ناظرین محترم تأسیسات مکانیکی می رساند ضروریست نسبت به صدور تأییدیه سیستم لوله کشی آب و فاضلاب (فرم شماره ۶) بر اساس دستورالعمل بازرسی آبفا اقدام نمایند. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل به خصوص کنترل گروه مصرف، کنترل فشار، نصب فشارسنج، نصب فیلتر، نصب صحیح پمپ، منجر به معرفی ناظر به شورای انتظامی سازمان خواهد شد.