لیست ناظرین گازکه اعلام تمایل آن ها در سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز  ثبت شده است در لینک پیوست آورده شده است. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت در اطلاعات مراتب را به صورت کتبی به سازمان اعلام نمایید.

لیست ناظرین گاز