بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه اعضای محترم سازمان می توانند با ارائه کارت عضویت نسبت به امانت گرفتن کتب مندرج در فهرست ذیل بصورت رایگان اقدام نمایند.

 

لیست کتب موجود در کتابخانه سازمان