دفتر نمایندگی چغادک، در چغادک شرقی و خیابان شهرداری واقع شده است.این دفتر با مسئولیت آقای مهندس محمد رسول پروری و با 35 عضو مهندس ناظر و محاسب،آماده ارائه خدمات مهندسی به مردم شریف شهر چغادک بوده و بر اساس تعامل با شهرداری محترم،سعی بر ارتقاء کیفیت ساختمان های موجود در شهر، بر اساس مقررات ملی ساختمان و رضایت مردم را دارد.لذا با برگزاری جلسات هماهنگی، با دفاتر موجود در شهر چغادک و شهرداری محترم،وحدت رویه ای جهت تسریع کار،با کیفیت مناسب،بر اساس تعامل کافی بین طرفین، ایجاد شده است.مالکین محترم پس از اخذ دستور تهیه نقشه از شهرداری،به دفاتر مراجعه کرده و نقشه توسط دفاتر ترسیم می گردد.دفاتر نیز نقشه های معماری و سازه را،جهت بررسی در کمیسیونهای تخصصی معماری وسازه وتأییدنهایی به دفتر نمایندگی ارجاع می دهند.کمیسیون معماری توسط مهندس ابراهیم حسینی سعدی، و کمیسیون سازه توسط مهندس غلامرضا عطائی،برگزار می گردد که به علت همکاری صمیمانه از ایشان قدردانی به عمل می آید.پس از تعیین ناظر بین مالک و مهندس ناظر عقد قرارداد شده و پس از اخذ پروانه ساختمانی عملیات ساختمانی آغاز می گردد.