پرداخت حق عضویت سالانه توسط مهندسین جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و اعطای رأی