افتتاح حساب در پست بانک و ملت

به گزارش واحد مالی سازمان، حساب روزشمار سازمان از بانک تجارت به پست بانک منتقل شد. بر اساس این گزارش، هیئت مدیره سازمان در راستای حفظ حقوق و منافع مهندسین و سازمان بر آن شد تا تعدادی از اعضای هیئت مدیره را نماینده ی تحقیق از بانک های عامل در سطح شهر کند که آنان طی استعلامات انجام شده با تعدادی از بانک های عامل منجمله بانک های ملت- کشاورزی- پست بانک- رفاه- تجارت- سپه و آینده وارد مذاکره گردیدند.

پس از برگزاری جلسات مکرر و بررسی خدمات و تسهیلات ارائه شده توسط بانک های مذکور، مشخص شد بانک های ملت و پست بانک دارای مزیت نسبی نسبت به دیگر بانک ها می باشند که با گزارش نمایندگان هیئت مدیره و مطرح نمودن این موضوع در جلسات هیئت مدیره نسبت به مصوب شدن آن اقدام شد و مقرر گردید که حساب های جاری سازمان از بانک تجارت به پست بانک و حساب های بلندمدت به بانک ملت انتقال یابد.

بنابراین بر اساس تفاهم نامه ای که با پست بانک منعقد گردید، مصوب شد کلیه مهندسین سازمان جهت افتتاح حساب به این بانک مراجعه نمایند. لذا پرداختی های سال 94 مهندسین به حساب پست بانک آنان واریز می گردد.

شایان ذکر است که مفاد این تفاهم نامه، دارای پایین ترین نرخ سود وام (22%) و بالاترین نرخ سود حساب روزشمار (23%) در مقایسه با دیگر بانک ها بوده است.