آیین نامه اعمال مخالف شئون حرفه ای

با توجه به تصویب آیین نامه اعمال مخالف شئون حرفه ای موضوع بند (ع ) ماده 91 آیین نامه اجرایی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارسالی از شورای انتظامی کشور توسط هیئت مدیره محترم سازمان شایسته است کلیه مهندسان عضو سازمان جهت رعایت مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

آیین نامه