دعوت به همکاری در کمیته کنترل نقشه سازه بوشهر و شهرستان ها

از کلیه مهندسین علاقه مند و دارای پایه 2 طراحی و بالاتر در رشته عمران که تمایل به همکاری در گروه کنترل نقشه سازه بوشهر و شهرستان ها را دارند دعوت به عمل می آید حداکثر تا بیست وپنجم اردیبهشت ماه 1392 درخواست کتبی خود را به سازمان ارائه نمایند .