عدم اجرای عبور لوله های دودکش و فاضلاب در اعضای سازه ای ساختمان

با توجه به بازدیدهای انجام شده توسط کمیته نظارت عالیه سازمان از ساختمان های در حال احداث در سطح شهر ، نظر به مشاهده عبور لوله های دودکش و فاضلاب در ساختمان ها که مغایر با ضوابط فنی و اجرایی می باشد، توصیه می گردد مهندسین ناظر از عبور لوله های مذکور در اعضای سازه ای ساختمان جلوگیری بعمل آورند.