مسابقه طراحی معماری ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی قم

جهت اطلاع از شرایط مسابقه طراحی معماری ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به سایت www.nezamqom.ir بخش فراخوان مسابقه مراجعه نمائید.