رعایت ضوابط و دقت لازم در انجام نظارت

قابل توجه کلیه مهندسین ناظر :

نظر به مشاهده برخی تخلفات اجرایی در ساختمان ها ، به اطلاع کلیه مهندسین ناظر در هر 4 رشته می رساند تا در انجام نظارت و تکمیل فرم های گزارش و تکمیل شناسنامه فنی و ملکی رعایت ضوابط و دقت لازم را اعمال نمایند.