تغییر محل برگزاری مجمع عمومی سالانه

قابل توجه مهندسین گرامی:

محل برگزاری مجمع عمومی سالانه در همان تاریخ و
ساعت اعلام شده از سینما شهیدآوینی به مجتمع فرهنگی هنری نهم دی واقع در میدان
رئیسعلی دلواری
تغییر یافت.