لزوم بازرسی ادواری سالیانه از آسانسورهای
موجود در ساختمان های استان بوشهر