خرید از واحدهای تولیدی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری