به اطلاع کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال می رساندازتاریخ13/6/89 با مراجعه به واحد پذیرش مهندسین نسبت به دریافت کلاه ایمنی خویش اقدام نمایند.