برای اولین بار در سطح کشور:

توزیع کلاه ایمنی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر