احتراماً نظر به اقدام سازمان جهت تعیین نفرات برتر در زمینه طراحی – نظارت و اجرا ،شاخص های طراحی خوب که توسط گروه تخصصی برق تهیه شده است و به پیوست می باشد، ضمن اعلام به طراحان گرامی آماده پذیرش پیشنهادات در این زمینه می باشیم.شما می توانید پیشنهادات خود را در  این مورد  تا  تاریخ      31 /6 /89 از طریق مکاتبه یا ایمیل info@bushehr-nezam.ir به سازمان ارائه نمائید.

شاخص های طراحی خوب