احتراماً ضمن تبریک در زمینه عملیاتی شدن پرداخت های مالی اعضاء و با توجه به وارد شدن اطلاعات قراردادهای سال های 84 تاکنون (از زمان شروع مرحله ای شدن پرداخت حق الزحمه نظارت) در سیستم مکانیزه سازمان که با سعی مجدانه و شبانه روزی پرسنل میسر گردید. کلیه مهندسین محترم می توانند اطلاعات مالی پرداخت های مرحله ای (قراردادهای بوشهر) خود را از طریق پرتال مهندسین به آدرس www.bushehr-nezam.ir/eng/1 مشاهده نمایند و در صورت وجود هرگونه اشکال،مورد را به سازمان گزارش دهند.