از کلیه مهندسینی که دارای سابقه کار در زمینه ایمنی و حفاظت بوده و آشنایی کامل با مبحث دوازدهم دارند جهت همکاری با کمیته نظارت دعوت می شود. لذا ضروری است با ارائه رزومه و مدارک مربوطه به مسئول خدمات فنی مهندسی سازمان تا تاریخ 20/10/88 مراجعه نمایند.