الزام رعایت نکات مذکور در لوله کشی گاز ساختمان ها

با توجه به گزارش ناظرین عالی دفتر گاز و کمیته نظارت سازمان در بعضی از ساختمانهایی که لوله کشی گاز آنها اجرا شده موارد زیر رعایت نمی گردد که ضروریست ناظرین محترم در طی مراحل نظارتی خود این موارد را مد نظر داشته باشند.

1- پلاک گذاری کنتورها (مطابق نامه شماره 1779/89/دگ مورخ 10/11/89 ).

2- اجرای عایق دور دودکشهایی که از سقف های پلی استایرن عبور می نمایند و یا دودکشهایی که از درون دیوار ها عبور می کنند.

3- اجرای دودکشها با ارتفاع مناسب و تا بالای پشت بام و رها نکردن دودکشها در نمای ساختمان.

4- ضرورت دقت بیشتر در نوارپیچی و بخصوص چسبندگی پرایمر به صورتی که در بعضی از ساختمانها میزان چسبندگی نوار زیرین بر روی لوله ها کمتر از حد مجاز می باشد.

5- تکمیل لوله بیرون رفت در ساختمانهایی که علمک آنها نصب شده است در حالی که فاصله لوله بیرون رفت تا سر علمک می بایست مطابق جدول شماره یک دستور العمل نظارت و بازرسی لوله کشی گاز باشد.

6- رنگ آمیزی لوله های بیرون رفت با ضد زنگ و رنگ روغن.