توجه به امورات لوله کشی گاز

به:کلیه مجریان وناظرین محترم لوله کشی گاز

نظر به اینکه در هنگام صدور تائیدیه نهایی لوله کشی گاز کلیه موارد از جمله اجرای صحیح دودکش ها و رنگ آمیزی لوله ها و … می بایست به طور کامل انجام شده باشد ، لذا چنانچه این امورات به مالک محول می گردد می بایست قبل از مراحل نظارتی به طور کامل توسط مجری مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که بعد از حضور ناظر ایراداتی وجود داشته باشد مسئولیت آن به عهده مجری خواهد بود و در نتیجه پرداخت بازدید مجدد هم بر عهده مجری می باشد.

 در ضمن هزینه بازدید مجدد نیز به ازای هر ساختمان واریز می گردد ونه تعداد واحد بدین صورت که مثلا یک ساختمان 10 واحدی در صورتی که ناظر یک مرحله بیشتر به علت وجود مشکلات در سیستم از ساختمان بازدید نماید فقط یک مرحله بازدید مجدد یعنی 000/150 ریال به حساب ناظر می بایست پرداخت گردد.