پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص استفاده شرکتها از جوشکاران مورد تایید دفتر گاز به اطلاع می رساند با توجه به آزمونهایی که از جوشکاران بعمل آمده از تاریخ 01/11/88 کلیه جوشکاران در هنگام انجام عملیات لوله کشی می بایست کارت مخصوص جوشکارن گاز خانگی/تجاری که به تایید سازمان نظام مهندسی رسیده باشد به همراه داشته باشند. همچنین اسامی جوشکاران تایید شده در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر موجود می باشد.