معرفی متقاضیان شرکت در همایش ملی برق

با توجه به برگزاری همایش ملی برق در مهرماه سال جاری در استان مازندران و نظر به اهمیت همایش و محدودیت مکان و امکانات پذیرایی در آن استان، 15 نفر از علاقه مندان رشته برق می توانند جهت شرکت در همایش فوق الذکر مبلغ 000/500/3 ریال را بابت دو روز اقامت و پذیرایی و حضور در همایش به حساب جاری جام به شماره 3312701075 بانک ملت شعبه میدان بار ساری تا تاریخ 10/04/90 پرداخت نموده و اصل فیش آن را به واحدروابط عمومی سازمان تحویل نمایید.

ضمناً قبل از واریز مبلغ، جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 2580263 مهندس داوود دهقانی تماس حاصل نمایید.