احتراما نظر به لزوم آموزش مهندسین در موارد مختلف زیر خواهشمند است اقدامات کمیته آموزش با اعلام برنامه زمانبندی جهت اطلاع به کلیه مهندسین از جمله مهندسین شرکت کننده درجلسه پرسش و پاسخ مورخ 5/11/88 را تا تاریخ 27/11/88 ارائه نمایند.

1-آموزش مهندسین پایه 3 علی الخصوص مهندسین جدید الورود در امر نکات کلی نظارت.
2-آموزش مهندسین پایه 3 علی الخصوص مهندسین جدید الورود در امر ارائه گزارشات فنی.
3- آموزش (اطلاع رسانی) به مهندسین معمار در مورد کنترل قطعات الحاقی به سازه علی الخصوص در زمینه نمای ساختمان.
4-آموزش (اطلاع رسانی) به کلیه مهندسین تاسیسات برقی، مکانیکی و گاز در زمینه عدم لطمه رسانی به سازه خصوصاً پس از پایان کار مهندسین سازه.