سازمان نظام مهندسی ساختمان استان (کلیه استان ها)

موضوع: دوره مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

سلام علیکم

با احترام، پیرو نامه شماره 16020/ش م مورخ 05/08/1386 نظر به اینکه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با توجه به تفاهم نامه فی ما بین با سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان (مبحث 19 مقررات ملی ساختمان) را به عهده داشته و در پایان دوره که به مدت 32 ساعت برگزار گردیده آزمون برقرار و به قبول شدگان گواهی نامه پایان دوره با امضاء ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان و مدیر عامل بهینه سازی مصرف سوخت کشور صادر گردیده است. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این گواهی نامه ها به عنوان یکی از دوره های ارتقاء پایه مهندسان (عمران-نظارت، معماری و تاسیسات مکانیکی) پذیرفته شود.

سید محمد غرضی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

—————————————————————————

روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی استان

با سلام

با استناد ماده 3 شیوه نامه تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی نظر به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کار گروه آموزش و پژوهش و ترویج شورای توسعه نظام مهندسی و با توجه به اینکه مهندسان عمران بعنوان مهندس ناظر می بایست از اجرای صحیح مبحث 19 مقررات ملی ساختمان صرف جویی در مصرف انرژی مطلع باشند لذا بدین وسیله اعلام می دارد دوره آموزشی مبحث 19 برای مهندسان عمران بخش نظارت بعنوان یکی از دوره های امتیازآور برای تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی منظور شود.

غلامرضا هوائی

مدیر کل تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان