دعوت کلیه مهندسین مکانیک به جلسه گروه تخصصی مکانیک

از کلیه مهندسین مکانیک دعوت بعمل می آید در جلسه عمومی اعضای گروه تخصصی مکانیک که در مورخ 04/07/90 از ساعت 17:30 الی 19:30 در سالن آموزش برگزار می گردد شرکت نمایند.

ضمناً ثبت نام جهت حضور در جلسه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 30/06/90 می باشد.