بدینوسیله به اطلاع می رساند خدمات ADSL به صورت محدود و نامحدود با پهنای باندهای 96 – 128 و 256 از اول فروردین ماه سال 1389 به اعضاء محترم سازمان ارائه می گردد. کسانیکه تمایل به دریافت معرفی نامه جهت مورد مذکور دارند می توانند با ارائه کارت عضویت از روز پنج شنبه مورخ 27/12/88 به ساختمان شماره 3 (واحد امور رفاهی) مراجعه نمایند.

خدمات ویژه جدید نیز در صورت تمایل به شرح ذیل ارائه می گردد:

اشتراک سه ماهه علاوه بر تخفیف 30% به اعضاء شامل 5% تخفیف ویژه نیز می گردد
اشتراک شش ماهه علاوه بر تخفیف 30% به اعضاء شامل 7% تخفیف ویژه نیز می گردد
اشتراک یک ساله علاوه بر تخفیف 30% به اعضاء شامل 10% تخفیف ویژه نیز می گردد