ثبت نام فرزندان اعضاء جهت شرکت در کلاسهای آموزشی بدمینتون

قابل توجه کلیه اعضاء کددار و بدون کد سازمان:

کلیه اعضاء کددار و بدون کد در صورت تمایل می توانند جهت ثبت نام فرزندان خود که تاریخ تولد آنها از اول سال 1380 لغایت پایان سال 1384 می باشد با در دست داشتن کپی شناسنامه خود و فرزندان خود که تاریخ تولد آنها مطابق تاریخهای مذکور می باشد جهت ثبت نام ایشان در کلاسهای آموزشی هیئت بدمینتون استان تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخه 11/08/91 به ساختمان شماره 3 سازمان واحد امور ورزشی مراجعه نمایند.