برنامه جدید سانس های استخر دلفین در شش ماهه اول سال 91(جهت آقایان)

برای اعضاء کددار: یکشنبه ها ساعت 00/21 – سه شنبه ها ساعت 30/18 – جمعه ها ساعت 30/11 صبح

برای اعضاء بدون کد: فقط روزهای سه شنبه ساعت 30/18

* توجه: در هر سانس ورود فقط تعداد 50 نفر مجاز می باشد.