احتراما نظر به فعالیت کمیته ورزش سازمان ، این کمیته جهت آگاهی از نقاط قوت و ضعف خدمات ورزشی اقدام به تهیه فرم ارزیابی فعالیتهای در حال انجام و یا پیشنهادی نموده است لذا خواهشمنداست فرم ذیل را تکمیل وحداکثر تا پایان آذر ماه به روابط عمومی سازمان ارسال نمائید.

 

فرم نظرسنجی