آزمون های ورود به حرفه مهندسان
تاریخ آزمون رشته پایه
آذر 1390 تأسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران(محاسبات) سه
عمران(نظارت) سه
معماری(تخصصی) – تستی سه
معماری(جزئیات اجزای ساختمان) -تستی سه
معماری(عمومی) سه
معماری(طراحی) سه
تأسیسات مکانیکی سه
نقشه برداری سه
اسفند 1389 تأسیسات برقی سه
ترافیک سه
شهرسازی سه
عمران – محاسبات سه
عمران – نظارت سه
معماران تجربی سه
معماری(تخصصی) – تستی سه
معماری(جزئیات اجرائی ساختمان) – تستی سه
معماری (عمومی) سه
معماری(طراحی) سه
مکانیک سه
نقشه برداری سه
خرداد 1389 عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات سه
تأسیسات مکانیکی سه
برق سه
نقشه برداری سه
شهرسازی سه
ترافیک سه
آذر 1388 معماری(تستی عمومی) سه
معماری(تستی تخصصی) سه
معماری(طراحی) سه
معماری(جزئیات طراحی) سه
پاسخنامه آزمون معماری سه
اسفند 1387 معماری(تستی عمومی) سه
معماری(تستی تخصصی) سه
معماری(ترسیمی) سه
معماری(طراحی) سه
شهرسازی سه
عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات سه
مکانیک سه
برق سه
نقشه برداری سه
ترافیک سه
شهریور 1386 معماری(عمومی) سه
معماری(تخصصی) سه
شهرسازی سه
عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات سه
مکانیک سه
برق سه
نقشه برداری سه
ترافیک سه
آذر 1384 معماری(تستی) پایه های یک و دو
معماری(تستی) سه
شهرسازی هرسه پایه
عمران – نظارت یک
عمران – نظارت دو
عمران – نظارت سه
عمران – محاسبات یک
عمران – محاسبات دو
عمران – محاسبات سه
مکانیک هر سه پایه
برق هر سه پایه
نقشه برداری هر سه پایه
ترافیک هر سه پایه