قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 51 مورخه 98/07/14 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 982/1/11823 مورخ 98/06/20 سازمان به کلیه مهندسان طراح و ناظر مکانیک در ارتباط با معتبر بودن ویرایش چهارم مبحث 16 مقررات ملی ساختمان از تاریخ 98/07/01 قرائت که مقرر گردید اعلام شود که مورد مذکور جهت ساختمانهایی می باشد که نقشه های چهارگانه آن از تاریخ 98/07/01 به بعد در سازمان کنترل گردیده است.
  • نامه شماره 9034/16179/1 مورخ 98/06/11 دادگستری استان بوشهر با موضوع تقاضای معرفی یکی از مهندسان جهت عضویت در هیات منصفه مطبوعات استان قرائت و آقای مهندس محمدرضا احمدی فر جهت مورد مذکور انتخاب گردید.
  • در ارتباط با حق الزحمه اعضای کمیسیون کنترل نقشه های چهارگانه مطرح و با توجه به اینکه در بودجه سازمان، افزایش حق الزحمه ای در نظر گرفته نشده، مقرر گردید که در بودجه سال بعد، مورد مذکور در نظر گرفته شود.
  • نامه شماره 983/1828 مورخ 98/07/01 رئیس دفتر اجرایی برق در خصوص تعداد کار همزمان برای مجریان برق قرائت و مقرر گردید موضوع توسط آقای مهندس سنائی دشتی بررسی دقیق تر شده و در جلسه بعدی هیئت مدیره تصمیم گیری شود.
  • نامه شماره 983/1/1959 مورخ 98/07/14 مدیر اجرایی به کارمند سازمان قرائت و مقرر گردید که با هماهنگی مشاور حقوقی سازمان، عدم نیاز نامبرده اعلام گردد.