دوره های آموزش پیشنهادی گروه تخصصی برق جهت برنامه ریزی و برگزاری نیمه دوم سال 92 به شرح ذیل می باشد: 

 

1_اصول ایمنی برق

سرفصل :

– دستورالعمل های ایمنی

– روش های اطفاء حریق ناشی از اتصالات برق

– خطرات برق

– حالت های مختلف برق گرفتگی

– انجام کمک های اولیه به فرد برق گرفته

2_ ایمنی در برق پیشرفته

– بررسی ولتاژ های خطر ناک

– رعایت استاندارد های ایمنی

– رعایت ایمنی در ترانس های برق

– رعایت ایمنی در سیستم های اتصال زمین

– رعایت ایمنی در صاعقه

– رعایت ایمنی در کلید ها و تجهیزات قطع کننده

– کلیات ایمنی

3_آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع و ساختمان

– استاندارد انشعابات توزیع

– استاندارد پست های توزیع زمینی

– استاندارد پست های توزیع هوایی

– استاندارد خطوط هوایی و حریم ها

– استاندارد سیستم زمین در شبکه و ساختمان

– استاندارد کابل ها و سیم ها

– استاندارد تعریف استاندارد

4_نقشه های الکتریکی در بخش برق ساختمان و توزیع

– سیم کشی واحد و پیوسته

– سمبل های الکتریکی در نقشه های ساختمانی و صنعتی

– انواع نقشه های الکتریکی

– استاندارد نقش

5_آشنایی با انواع حریم ها و شبکه های توزیع

– استاندارد های مرتبط با حریم شبکه های توزیع برق

– تعریف حریم و اهمیت آن در شبکه های توزیع

– انواع حریم و محدودیتهای آنها

6_آشنایی با اصول طراحی نقشه های تأسیسات برقی

7_آشنایی با اصول نظارت بر تأسیسات برقی ساختمان ها و بررسی اشکالات معمول

8_آشنایی با انواع تجهیزات مورد استفاده در اجرای تأسیسات برقی

9_دوره آموزشی نورپردازی حرفه ای ساختمان

10_روش های کاهش تلفات و مدیریت هوشمند مصرف در ساختمان

11_برگزاری دوره های مقدماتی تا پیشرفته نرم افزارهای پرکاربرد در تأسیسات برقی و توزیع

12_شیوه های اجرایی عیب یابی تأسیسات برقی سا ختمان ها

13_دوره تخصصی ارتینگ