قابل توجه مسئولین محترم دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی:

 

نامه ریاست محترم سازمان با شماره 982/1/13679 مورخ 98/07/16 در خصوص در نظر گرفتن ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم نقشه های معماری و اولویت مباحث و مقررات ملی ساختمان در تهیه و ترسیم نقشه ها جهت اطلاع لازم به حضورتان ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده ابلاغیه