به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز دوشنبه مورخه 98/07/08 آقای دکتر مهرزاد آسایش عضو محترم شورای اسلامی شهر بوشهر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر حضور یافت. در این دیدار با مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس سازمان که مهندس مسعود راویان دبیر هیئت مدیره نیز حضور داشتند موضوعات مختلف مرتبط با همکاری های شورا و سازمان بررسی گردید و پیشنهاد شد در آینده ای نزدیک در جلسه مشترک با شورا نزدیکی بیشتری جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان صورت پذیرد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر