به اطلاع می رساند با توجه به تهیه چک لیست های طراحی تاسیسات برقی جدید، نقشه های تاسیسات برقی که از تاریخ 98/07/20 به بعد به سازمان ارسال می گردند ملزم به تکمیل نمودن این چک لیست ها می باشند.

 

 

·        چک لیست شماره یک : شامل 68 مورد می باشد که برای کلیه گروههای ساختمانی الزامی می باشد .

·        چک لیست شماره دو : شامل 44 مورد می باشد که برای ساختمانهایی که دارای سیستم هوشمند و اعلام حریق می باشند

·        چک لیست شماره سه و چهار : برای ساختمانهای گروه”ج”و “د” در نظر گرفته شده است .

 

چک لیست شماره یک

چک لیست شماره دو

چک لیست شماره سه

چک لیست شماره چهار