قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر در خصوص لیست فرآورده های مشمول مقررات استاندارد تشویقی و اجباری جهت اطلاع اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت لیست فرآورده های مشمول مقررات استاندارد تشویقی و اجباری