قابل توجه کلیه مهندسین محترم طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی –کلیه مسئولین محترم دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی و کلیه مجریان محترم تاسیسات مکانیکی:

 

ابلاغیه شماره 982/1/11823 مورخه 98/06/20 سازمان