قابل توجه کلیه اعضاء بدون کد محترم سازمان:

به اطلاع می رساند، نظر به مصوبه هیئت مدیره سازمان، کلیه اعضاء بدون کد محترمی که در سنوات گذشته حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند، بدهی بیش از 3 سال آنها بخشیده شده و جهت 3 سال گذشته با توجه به پرداخت عوارض شورای مرکزی توسط سازمان جهت عضویت آنها، صرفاً مبلغ عوارض شورای مرکزی از آنها اخذ می شود. لذا جهت پرداخت باقیمانده بدهی خود می توانند به سایت سازمان بخش پرداخت حق عضویت تا پایان آذرماه و استفاده از این موقعیت مراجعه نمایند.