قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 48 مورخه 98/06/24 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 983/1/1677 مورخ 98/06/23 مسئول واحد آموزش در ارتباط با هزینه ثبت نام دوره های کار آموزی مهندسان جدید الورود 4 رشته مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.
  • با پیشنهاد انتقال 80 میلیارد ریال از حساب شماره 2442 بانک ملت به یک حساب جاری جدید در بانک قرض الحسنه مهر ایران قرائت که با آن موافقت شده و مقرر شد که مطابق نامه شماره 8759/د/ش م مورخ 97/03/02 شورای مرکزی عمل شود. ضمناً مقرر شد که از مبلغ 70 میلیارد ریال سپرده موجود در بانک قرض الحسنه مهر ایران، مبلغ 30 میلیارد ریال به همان حساب جاری جدید ذکر شده در بانک مذکور منتقل شود (با همان شرایط نامه شورای مرکزی) و مبلغ 40 میلیارد ریال وجوه مربوط به سازمان نظام مهندسی به حساب سپرده شماره 2603072009 بانک تجارت منتقل شود.
  • نامه شماره 1082/1/1082 مورخ 98/04/23 مسئول کمیته نظارت مضاعف مبنی بر تقاضای خرید کفش ایمنی جهت اعضای کمیته مطرح که به تصویب رسید.
  • نامه شماره 22/98/29758مورخ 98/06/10 اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص مشمول شدن مدرسه 12 کلاسه موسسه آموزشی عالی خرد بوشهر به استفاده از خدمات رایگان مهندسان موضوع نامه وزارت راه و شهرسازی قرائت که به تصویب رسید.
  • نامه شماره 983/5/1609 مورخ 98/06/11 مسئول دفتر نمایندگی گناوه به پیوست اجرائیه شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گناوه در خصوص بازگشت به کار کارمند قبلی نمایندگی قرائت که با اکثریت آراء، مقرر گردید که حکم صادره اجرا شود. ضمناً به آقای مهندس سنائی دشتی اختیار داده می شود که به آقای ماندگار مشاور حقوقی جهت اعتراض به دادنامه شماره 45 مورخ 97/11/11 پرونده 59/97 هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی گناوه وکالت بدهد.
  • مقرر گردید توسط کمیته ای متشکل از آقایان ماندگار مشاور حقوقی سازمان، مهندس فرح شیرازی، مهندس ظروفچیان و یک مشاور از اداره کار و تعاون، متن قراردادهای کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گیرد.
  • نامه شماره 26/6/28058 مورخ 98/06/20 استانداری بوشهر در ارتباط با تغییر ساعت کار دستگاهها قرائت که ضمن تایید ساعت مذکور، مقرر گردید حداکثر تا ساعت 07:00 صبح حضور در سازمان و حداقل ساعت 15:20 خروج از سازمان جزء غیبت محسوب نگردد. با حضور بعد از ساعت 07:00 یا خروج قبل از ساعت 15:20، کل مدت مندرج در نامه، جزء غیبت کارکنان محسوب می گردد.
  • نامه شماره 983/1/1696 مورخ 98/06/24 مسئول روابط عمومی سازمان در ارتباط با خرید دوربین کانن 5D قرائت و مقرر گردید که مطابق ماده 26-3 نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان عمل شود.
  • نامه شماره 983/1/1694 مورخ 98/06/24 خانم مهندس امیدوار در ارتباط با ضوابط و مقررات طراحی و ترسیم نقشه های معماری مطرح و مقرر گردید که ضمن ابلاغ به طراحان معماری و کنترل کنندگان نقشه های معماری، اعلام گردد که رعایت ضوابط مذکور جهت ساختمانهایی که تاریخ دستور تهیه نقشه آنها 98/07/10 به بعد می باشد، الزامی است.
  • مقرر گردید که اسامی صاحبان امضای سازمان به ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام گردد.