قابل توجه اعضا محترم سازمان:

گزارش عملکرد کمیسیون تخصصی مکانیک، کمیته تخصصی آبفا و گاز سازمان در 3 ماهه اول سال 98 جهت رویت اعضا محترم سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

عملکرد کمیسیون تخصصی مکانیک و کمیته های تخصصی گاز و آبفا