قابل توجه اعضا محترم سازمان:

گزارش عملکرد کمیته رفاهی ورزشی سازمان در 5 ماهه اول سال 1398 جهت رؤیت اعضاء محترم سازمان در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده عملکرد کمیته رفاهی ورزشی سازمان