قابل توجه اعضا محترم سازمان:

گزارش عملکرد کمیسیون تخصصی سازه سازمان در 5 ماهه اول سال 1398 جهت رؤیت اعضاء محترم سازمان در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده عملکرد کمیسیون تخصصی سازه سازمان