قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود، اعضاء محترم سازمان می توانند جهت رؤیت مصوبات فوق به بخش نوار ابزار آبی رنگ بالای سایت سازمان قسمت مصوبات هیئت مدیره مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر