قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 46 مورخه 98/06/03 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

– مقرر گردید که ضوابط مربوط به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی به ارگانهای ذیربط عضو کمیته مناسب سازی ارسال گردیده و در سایت سازمان جهت اطلاع و اظهار نظر مهندسان معمار درج گردد و اظهار نظرها به کمیسیون تخصصی ارجاع گردیده و حداکثر تا پایان مهرماه نسخه نهایی ضوابط مربوط جهت تصمیم گیری توسط کمیسیون تخصصی به هیات مدیره داده شود. در ارتباط با ضوابط ومقررات طراحی و ترسیم نقشه های معماری نیز مقرر گردید که همان روال مورد قبلی جهت درج در سایت با جمع آوری نقطه نظرها و ارجاع به کمیسیون تخصصی معماری و سپس ارسال نسخه نهایی به هیات مدیره صورت پذیرد .

– در ارتباط با اتمام مدت قرارداد بیمه تکمیلی نمایندگی بیمه کوثر در تاریخ 98/07/01 مقرر گردید توسط کمیته رفاهی و ورزشی موضوع را بررسی و فرم قرارداد پیشنهادی مسئولیت بدنی و بیمه تکمیلی را حداکثر تا تاریخ 98/12/10 به هیات مدیره جهت تصمیم گیری بعدی ارجاع دهند.

– در خصوص انجام مطالعات ژئوتکنیک مقرر گردید در ارتباط با اجرای مصوبه هیات 4 نفره استان (که اساس ویرایش چهارم استاندارد زلزله و مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان می باشد ) از اداره کل راه و شهرسازی استان استعلام گردد.

– در ارتباط با قبول استعفای آقای مهندس عبدالصاحب فرهی از مسئولیت دفتر نظارت گاز ، مقرر گردید که قبول استعفا توسط هیات مدیره به ایشان ابلاغ گردید ه و ایشان هیچگونه مسئولیتی در قبال دفتر مذکور ندارد . ضمناً در جلسات آینده در ارتباط با جانشین ایشان تصمیم گیری شود.

– پیشنهاد تبدیل وضعیت استخدامی کارمند پاره وقت واحد it سازمان از پاره وقت به قراردادی تمام وقت قرائت و به اتفاق آراء با استخدام ایشان به عنوان کارشناس واحد it موافقت شد.